Kezdőlap Használati útmutató Online szószedet A szószedet letöltése KapcsolatKereső:

angol kifejezésmagyar kifejezésmagyarázat
AU
ÉA
HA
LO
PSZ
SZO
TA
fogyatékosságtudomány
orvostudomány
gyógypedagógia-tudomány
kutatásmódszertan
abbreviation
rövidítés
X
abdomen
has
X
X
abdominal
hasi
X
X
abduction
abdukció  A test középvonalától való távolodás.
X
X
X
aberration
aberráció, rendellenesség, normálistól eltérő Fogyatékossággal kapcsolatban pejoratív jelentéstartalmú, nem használatos. 
X
X
X
ability
képesség
X
X
X
X
X
X
X
abject
abjekt A testtel kapcsolatos érzés, tárgy, ami megzavarja az én működését (pl. hányás).
X
able-bodied
ép, „ép testű”
X
X
X
X
ableism
épségkultusz, épségterror, épségizmus Az értékes emberi lény képzetét fix eszményhez, idealizált minőségekhez és jellemzőkhöz kapcsolja, s ennek alapján ítéli meg a világot.
X
X
above knee amputation
térdfeletti amputáció
X
X
above/below expectations
vártnál jobb/rosszabb
X
X
X
absence
távollét, hiány Epilepszia esetén a "kisroham", pillanatnyi elrévedés.
X
X
X
absence of an eyeball
a szemgolyó hiánya
X
X
absence seizure
absence roham Olyan epilepsziás roham, amelynek során a beteg elveszti kontaktusát a környezettel, de nem görcsöl, nem esik össze.
X
X
X
abstract
elvont, absztrakt
X
X
X
X
abstract language
absztrakt nyelv
X
X
X
X
X
X
abstract thinking
elvont gondolkodás
X
X
X
abuse 
abuzál, bántalmaz; bántalmazás, visszaélés
X
X
X
X
academic interventions
akadémikus/tanulásbeli készségfejlesztést célzó beavatkozások
X
X
X
X
academic opportunity
tanulmányi kimenetel, lehetőség
X
X
X
X
X
academic outcomes
tanulmányi eredmények
X
X
X
X
X
X
academic performance
tanulmányi/iskolai teljesítmény
X
X
X
X
X
X
academic skills
tanulási képesség
X
X
X
X
accent
akcentus, hangsúly, hanghordozás
X
X
X
X
accept
elfogad, magáévá tesz
X
X
X
X
acceptance
elfogadás
X
X
X
X
access
hozzáférhetőség, bejutás
X
X
X
X
access technology
hozzáférhető technológiák Számítástechnikai eszközök és programok adaptált változata.
X
X
X
X
access technology training
adaptált technológiák tanítása
X
X
X
X
X
accessibility
akadálymentesség, hozzáférhetőség
X
X
X
accessible (e.g. environment, education, services)
akadálymentes, hozzáférhető (pl. környezet, oktatás, szolgáltatások)
X
X
X
X
X
accommodate oneself (to sg) (intr)
hozzáigazodik vmihez (pl. körülmények) Ld. még adapt, adjust.  
accommodate sg (tr)
hozzáigazít, figyelembe vesz (pl. kívánság szükségletek), kielégít (pl. igények) Ld. még adapt, adjust.  
X
X
X
X
accommodating
alkalmazkodó; alkalmazható
X
accommodation
alkalmazkodás, hozzáigazítás, akkomodáció Ld. még adapt, adjust.  
X
X
X
X
X
X
X
X
accompanying
velejáró, kísérő
X
X
X
accomplishment
teljesítmény
X
X
X
X
accordance
megegyezés, egyetértés
X
X
account
beszámoló
X
X
X
accumulation
felhalmozás
X
X
X
accuracy
pontosság
X
accurate
pontos, alapos, szabatos
X
X
accustom (to)
hozzászoktat (vmihez)
X
accustom oneself to sg
hozzászokik vmihez
X
accustomed
megszokott, szokásos
X
achieve one's full potential
kihozza magából a maximumot
X
achievement
teljesítmény, eredmény, teljesítés Egyes részképességek jelölésére használt.
X
X
X
X
X
achievement goals
tanulási célok
X
X
X
Achilles tendon
Achilles ín
X
X
achromatopsia
színvakság Az illető csak fekete-fehérben (a szürke árnyalataiban) lát.
X
X
X
acknowledgement
elismerés, köszönetnyilvánítás
X
acoupedics
hallásra alapozott oktatás
X
X
acoustic concentration period
akusztikus koncentrálási szakasz
X
X
acoustic detection
akusztikus felismerés
X
X
acoustic differentiation
akusztikus differenciálás
X
X
acoustic element
akusztikus elem
X
X
acoustic memory
akusztikus emlékezet
X
X
acoustic nerve 
hallóideg
X
X
X
acoustic signal
akusztikus jelzés
X
X
acoustic stimulus
akusztikus inger
X
X
acquire
szerez, elsajátít
X
X
X
X
acquired
szerzett
X
X
X
X
X
acquired blindness
szerzett vakság
X
X
X
acquisition
szerzés, elsajátítás
X
X
X
X
X
act
törvény; tesz, cselekszik
X
action research
akciókutatás
X
X
X
activate
aktivizál
X
X
X
activation
aktivizálás
X
X
X
active
aktív
X
X
X
X
X
active citizenship 
állampolgárság, polgárság, aktív, résztvevő jelenlét a tágabb közösségben
X
X
active range of motion
aktív mozgásterjedelem
X
X
active stretching
aktív nyújtás
X
X
activities of daily living (ADL) training
mindennapos tevékenységek tanítása
X
X
X
X
X
activity
tevékenység
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
activity analysis
tevékenység elemzés
X
X
X
activity establishment
tevékenység létrehozása
X
X
X
Adam's apple
ádámcsutka
X
adapt (sg to sg) (tr)
adaptál, alkalmaz, hozzáilleszt (vmit vmihez) (pl. módszert, megközelítést)  Ld. még accommodate,  adjust.  
X
X
X
X
adapt oneself (to sg) (intr)
alkalmazkodik (vmihez) (pl. körülmények) Ld. még accommodate,  adjust.  
X
adaptability
alkalmazkodóképesség Ld. még accommodate,  adjust.  
X
X
X
X
adaptation
adaptáció, alkalmazkodás Ld. még accommodate,  adjust. Pl. a szem alkalmazkodása a megváltozott fényviszonyokhoz.
X
X
X
X
X
X
X
adaptation to the environment
környezethez való alkalmazkodás Ld. még accommodate,  adjust.  
X
X
X
X
X
adapted (cutlery, furniture, switches etc)
átalakított, adaptált (evőeszköz, bútor, kapcsoló, stb.)
X
X
X
X
adapted physical activity (APA)
adaptált fizikai aktivitás
X
X
adapted physical education (APE)
adaptált testnevelés
X
X
X
adaptive
adaptív, alkalmazkodó, illeszkedő
X
X
X
X
adaptive behavior (US), adaptive behaviour (UK)
adaptív (alkalmazkodó) viselkedés Az értelmi fogyatékosság definiálásának egyik faktora.
X
X
X
adaptive behavior scale (US), adaptive behaviour scale (UK) (ABS) 
adaptív viselkedési skála A szociális érettség, önálló életvezetés képességét, ill. a támogatási szükségletet méri. Az értelmi fogyatékosság definíciójának egyik aspektusa. 
X
X
X
X
X
adaptive skills
adaptív készségek, adaptív jártasság a szűkebb és tágabb környezetben való eligazodás, döntés, önrendelkezés képessége, illetve ezeket befolyásoló készségek
X
X
X
X
X
X
additional disability
járulékos, halmozott fogyatékosság
X
X
additional training
kiegészítő fejlesztés, gyakorlás
X
X
address (a problem, an issue etc.)
megszólít, tematizál, címez, üdvözöl
X
X
address a question to sy
feltesz egy kérdést vkinek
X
X
addressable
megválaszolható
X
X
adequate
megfelelő, alkalmas
X
X
X
X
adhere (to)
tapad
X
X
adjust (sg to sg) (tr)
hozzáigazít, hozzáilleszt (vmit vmihez) (pl. módszereket szükségletekhez/igényekhez) Ld. még accommodate, adapt.
X
X
adjust to (intr)
alkalmazkodik (vmihez) (pl. körülmények) Ld. még accommodate, adapt.
X
adjustable
beállítható, szabályozható Ld. még accommodate, adapt.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
adjustable table
dönthető tetejű asztal
X
X
X
adjustment
alkalmazkodás, hozzáigazítás, akkomodáció Ld. még accommodate, adapt.
X
administer
felvesz, feljegyez
X
admission (to)
felvétel (pl. egyetem, kórház)
X
X
X
admit
elismer; bebocsát, beenged; felvesz
X
X
adolescence
serdülőkor
X
X
X
X
adolescent
serdülő
X
X
X
X
adopt
elfogad, alkalmaz, magáévá tesz, örökbe fogad
X
X
X
X
adoption
elfogadás, alkalmazás, örökbe fogadás
X
X
X
X
adulthood
felnőttkor
X
X
X
X
X
advanced diagnostics
korszerű diagnosztika
X
X
X
adverse
káros, ártalmas
X
X
X
adverse effect
káros hatás
X
X
adverse event
nemkívánt esemény
X
advice
tanács
X
X
X
advise
ajánl
X
X
X
advocacy
pártfogás, képviselet, érdekvédelem, érdekérvényesítés
X
X
X
X
advocacy system
támogatói rendszer
X
X
X
X
advocate
pártfogó, közbenjáró, szószóló
X
X
X
aerobic exercise
aerob munkavégzés
X
X
affect
hat
X
X
X
X
X
affective
érzelmi
X
X
X
X
affective disorder
érzelmi zavar
X
X
afford
ad, nyújt, megtehet, győzi anyagilag
X
affricate
affrikáta / zárréshang
X
X
age appropriate, age-appropriate
életkornak megfelelő
X
X
X
X
age appropriateness, age-appropriateness
életkornak megfelelés
X
X
X
X
age factor
életkori tényező
X
X
X
X
age of onset
a kialakulás időpontja
X
X
X
X
X
X
age range
életkori tartomány
X
X
X
X
X
age-appropriate language
életkornak megfelelő nyelvhasználat
X
X
X
X
X
X
age-level
életkori szint
X
X
X
age-level academic skills
életkornak megfelelő akadémikus készségek
X
X
X
X
X
age-level social skills
életkornak megfelelő szociális készségek
X
X
X
X
X
agency 
ágensség, ágencia A hatalommal kapcsolatos fogalom, hatásgyakorlásként funkcionál. Ágensség létrehozható rögzült jelentések kimozdításával, ill. normatív gyakorlatok és attitűdök újraértelmezésével.
X
X
agent
ágens, közvetítő, megbízott, képviselő
X
X
age-related macular degeneration (AMD)
időskori makula degeneráció Az éleslátás helyének elváltozása, amely az olvasási képességet nehezíti.
X
X
aging eye (US), ageing eye (UK)
öregedő szem
X
X
agitated
felzavart, zaklatott
X
X
X
agnosia
agnózia
X
X
agoraphobia
agorafóbia A pánikbetegség súlyos, krónikus következménye, a pánikrohammal fenyegető helyzetektől való rettegés.
X
X
X
agraphia
agráfia
X
X
aid
segédeszköz, eszköz
X
X
X
X
aided alternative and augmentative communication (AAC)
külső segédeszközzel támogatott augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK)
X
X
X
X
X
aided threshold
hallókészülékkel mért hallásküszöb
X
X
aim
céloz; cél
X
X
X
X
air flow
légoszlop
X
X
X
air stream
légoszlop
X
X
X
akinesia
mozgásindítási nehézség
X
X
alexia
alexia Az olvasás értelmezési képességének szerzett zavara.
X
X
X
alignment
elrendezés
X
X
allergic (to) 
allergiás (vmire)
X
all-fours motor pattern
négykézláb
X
X
allowance
juttatás, járadék
X
X
X
X
alter
változtat, módosít
X
X
X
alteration
változás, változtatás, módosulás, módosítás
X
X
X
alveolar
alveoláris
X
X
X
alveolar ridge
fogmeder
X
X
Alzheimer’s dementia
Alzheimer-demencia
X
X
X
Alzheimer's disease  
Alzheimer-kór
X
X
X
ambivalent attachment style
ambivalens kötődés
X
X
X
amblyopia/lazy eye
tompa látás
X
X
ambulance technician
mentő szakorvos
X
X
ambulation
járás
X
X
ambulatory
bejáró
X
X
X
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)
értelmi és fejlődési zavarok amerikai egyesülete Kb. az ÉFOÉSZ amerikai megfelelője.
X
X
X
X
X
X
X
American Association on Mental Deficiency (AAMD)
értelmi fogyatékosság amerikai egyesülete Az AAIDD 2002 előtti elnevezése.
X
X
X
X
American Foundation of the Blind (AFB)
amerikai vakok és látássérültek országos érdekvédelmi szervezete
X
X
American Psychological Association (APA)
amerikai pszichológiai társaság
X
X
X
American Sign Language (Ameslan, ASL)
amerikai jelnyelv
X
X
X
American Speech and Hearing Association (ASHA)
Amerikai Beszéd és Hallás Szövetség  Az USA-beli logopédusok szövetsége.
X
X
amplification
hangerősítés
X
X
amplifier
hangerősítő
X
X
amputation
amputáció
X
X
amputee
amputált személy/beteg
X
X
analog hearing aid (US), analogue hearing aid (UK)
analóg hallókészülék
X
X
analysis
elemzés
X
X
X
X
X
X
X
analysis of contingency tables
kereszttábla-elemzések
X
X
X
analysis of variance (ANOVA)
varianciaanalízis
X
X
X
analyze (US), analyse (UK)
elemez 
X
X
X
X
anatomy
anatómia
X
X
X
X
X
anesthetic (US), anaesthetic (UK)
érzéstelenítő (szer)
X
X
animal-assisted therapy
állat-asszisztált terápia
X
X
X
X
X
ankle
boka
X
ankle-foot orthosis (AFO)
boka-láb orthézis
X
X
annals
évkönyv, krónika
X
annual goals
középtávú (éves) fejlesztési célok
X
X
X
X
anomia
anómia A társadalmi értékek, normák meggyengülése.
X
X
anomic aphasia
anomikus/amnesztikus afázia
X
X
anophthalmia
szemhiány
X
X
anorexia nervosa
anorexia nervosa
X
X
X
antecedent
előzmény
X
X
antecedents
előélet, elődök 
X
anterior chamber
elülső szemcsarnok
X
X
anti tipping device
borulás gátló a kerekesszéken
X
X
anticipate
előrevetít
X
X
X
X
X
X
anticipation
anticipálás
X
X
X
X
X
antiseptic
fertőtlenítő (szer)
X
X
antisocial/dissocial personality disorder
antiszociális személyiségzavar
X
X
X
anxiety
aggodalom, szorongás; szociális szorongás
X
X
X
X
X
anxiety disorders
szorongásos zavarok
X
X
X
X
anxious
szorongó, aggódó, nyugtalan, türelmetlen
X
X
X
apartment living
lakóotthoni elhelyezés
X
X
Apgar score
Apgar érték Virginia Apgar (1909-1974) amerikai aneszteziológusról elnevezett mérési rendszer az újszülöttek állapotfelmérésére. 
X
X
X
aphasia
afázia Az organikus agyi sérülés következtében létrejött beszédzavarok összefoglaló neve.
X
X
aphonia
afónia A hang elvesztése, a diszfónia egy súlyos formája. 
X
X
apnoea
apnoe, légzésszünet
X
X
appearance
kinézet, külső megjelenés
X
X
appendicitis
vakbélgyulladás
X
appendix 
vakbél 
X
apperception
felfogás
X
X
applied behavior analysis (US), applied behaviour analysis (UK) (ABA) 
alkalmazott viselkedéselemzés (ABA)
X
X
X
X
approach
megközelítés, felfogás, módszer, irányzat
X
X
X
X
X
X
approaches (to), instructional approaches (to education, to academic skills, to adaptive skills) 
megközelítés, szemlélet (nevelési/oktatási alapelvek, tanítási folyamat módszerei)
X
X
appropriate
megfelelő, adekvát, helyes
X
X
X
appropriate for gestational age (AGA)
normál születési súllyal született
X
X
X
appropriate terminology
kívánatos/megfelelő szókincs/szóhasználat
X
approximant
approximáns, közelítőhang
X
X
apraxia
apraxia Az akaratlagos, célirányos és rendezett mozgások tervezési zavara ép mozgási funkciók mellett. A kombinált mozdulatkészség hiánya. 
X
X
X
apraxia of speech
beszéd apraxia A beszédmozgások programozásának zavara.
X
X
aqueous humor (US), aqueous humour (UK)
csarnokvíz
X
X
area of interest
érdeklődési terület
X
X
arithmetic
számtani
X
X
arithmetic(s)
számtan
X
X
X
X
arm
kar
X
armpit
hónalj
X
armrests
kartartó, karfa
X
X
arterial
artériás
X
X
artery
artéria
X
X
arthritis
ízületi gyulladás
X
X
article
cikkely, szakasz, újságcikk
X
articulation
artikuláció
X
X
articulation disorder
artikulációs zavar
X
X
X
articulation test
artikulációs teszt
X
X
artificial limb
művégtag
X
X
artificial sign language
mesterséges jelnyelv
X
X
X
Asperger syndrome (US), Asperger's syndrome (UK) (ASP), Asperger disorder (US), Asperger's disorder (UK) 
Asperger szindróma
X
X
X
X
asphyxia
légzési zavar
X
X
aspiration
aspiráció
X
X
X
assembly task
kirakós, összeillesztős, összeszerelős feladat
X
X
X
assess
értékel, megítél, felmér, megállapít
X
X
X
assessment
mérés, felmérés,vizsgálat; értékelés
X
X
X
X
X
X
assist
segíteni, támogatni
X
X
X
assisted suicide
asszisztált öngyilkosság
X
X
X
assistive device 
segédeszköz
X
X
X
X
X
X
assistive exercise
támogatott mozgás
X
X
X
assistive listening device
kiegészítő eszköz a hangerősítéshez
X
X
assistive technology (AT)
asszisztív technológia, támogató technológia
X
X
X
X
X
X
associated factors
kapcsolódó tényezők
X
X
associated reactions
társult reakciók, asszociatív reakciók
X
X
X
associative
asszociatív, képzettársításon alapuló
X
X
associative learning
asszociatív tanulás
X
X
X
assume
feltételez
X
X
X
assumption
feltételezés
X
X
X
assurance
bizonyosság
X
astigmatism
asztigmatizmus  A szemlencse fókuszáló hibája.
X
X
asymmetric
aszimmetrikus
X
X
X
at risk register
veszélyeztetettség nyilvántartása
X
X
ataxia
ataxia A koordinált mozgás hiánya vagy nehézsége a törzsön és végtagokon.
X
X
X
ataxic
ataxiás  Bizonytalan járásmód a mozgáskoordináció sérülése miatt. 
X
X
X
athetoid
atetótikus Atetózisos mozgású pl. személy.
X
X
athetosis
atetózis  Akaratlan, koordinálatlan, nagy amplitúdójú, lassú túlmozgás a teljes testen.
X
X
atonic
nem tónusos, tónustalan
X
X
atrophied
sorvadt
X
X
atrophy
atrófia, sorvadás 
X
X
attachment
kapcsolat, függelék, melléklet
X
X
X
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
hiperaktivitás és figyelemzavar
X
X
X
attention-getting signals
figyelemfelhívó jelzés
X
X
X
X
attitude
attitűd, viszonyulás
X
X
X
X
X
attribute (to)
tulajdonít (vminek)
X
X
atypical
atipikus
X
X
X
X
audiogram
audiogram, hallásgörbe
X
X
X
audiologic management
audiológiai ellátás
X
X
audiological record
audiológiai lelet
X
X
audiologist
audiológus
X
X
X
audiology
audiológia
X
X
audition
hallás
X
X
auditive object perception
auditív akadály észlelés A tárgy/akadály észlelése a felületéről visszaverődő hangok alapján.
X
X
auditive perception
hallási észlelés
X
X
X
auditory
hallási, halló
X
X
auditory canal
hallójárat
X
X
auditory cortex
hallókéreg
X
X
auditory evoked potential (AEP)
akusztikusan kiváltott potenciál/reakció
X
X
auditory feedback
auditív visszacsatolás
X
X
auditory global approach
auditív globális módszer
X
X
auditory impression
hallási benyomás
X
X
auditory integration training/therapy
auditív integrációs tréning/terápia
X
X
X
auditory nerve
hallóideg
X
X
X
auditory perception
auditív érzékelés, észlelés
X
X
X
auditory perceptual system
auditív érzékelési,észlelési rendszer
X
X
auditory processing
auditív feldolgozás; hallottak értelmezése
X
X
X
X
auditory processing disorder
auditív feldolgozási zavar
X
X
auditory system
hallórendszer
X
X
auditory training
hallásnevelés
X
X
auditory tube
fülkürt (Eustach kürt)
X
X
auditory-based language
halláson alapuló nyelv
X
X
auditory-oral
orális-auditív
X
X
auditory-oral method (AO)
auditív-orális eljárás
X
X
X
auditory-verbal approach, therapy
auditív-verbális eljárás
X
X
X
auditory-verbal program/therapy (US), auditory-verbal programme/therapy (UK) (AVT)
auditív-verbális módszer/terápia
X
X
X
augmentative and alternative communication (AAC)
augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK)
X
X
X
X
X
X
augmentative communication
augmentatív kommunikáció
X
X
X
X
X
X
augmented
augmentált, eszközökkel kiegészített, támogatott
X
X
X
X
X
auricle
fülkagyló
X
X
autism
autizmus
X
X
X
X
X
Autism Diagnostic Interview  (ADI)
autizmus diagnosztikus interjú (ADI)
X
X
Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)
Autizmus Diagnosztikus Obszervációs Séma (ADOS)
X
X
Autism Europe
Autism Europe  Európai érdekvédelmi szervezet az autizmus területén.
X
X
X
autism spectrum condition (ASC)
autizmus spektrum állapot
X
X
X
autism spectrum disorder (ASD)
autizmus spektrum zavar (ASD)
X
X
X
X
autism-friendly environment
autizmusbarát környezet
X
X
X
autistic
autisztikus
X
X
X
autistic savant
savant-szindróma
X
X
autoimmune disease
autoimmun betegség
X
X
autoimmune reaction
autoimmun reakció
X
X
average
átlag
X
X
X
X
avoidance attachment style
elkerülő kötődés
X
X
avoidant/restrictive food intake disorder
elkerülő/restriktív ételbevitel zavar
X
X
awareness
tudatosulás, tudatosság  
X
X
X